Cele fundacji

Statutowym celem Fundacji jest zapewnienie godnych warunków życia osobom niepełnosprawnym ruchowo, po urazach rdzenia kręgowego lub cierpiących na porażenie mózgowe, które z różnych względów nie mogą bądź nie chcą korzystać ze wsparcia w środowisku domowym, a którym to osobom ze względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności taka opieka jest niezbędna. Cel sam w sobie jest rozbudowany. Może więc dla jasności przedstawimy krótko sposoby jego realizacji.

Budowa ośrodka stałego pobytu niepełnosprawnych

Najważniejszym przedsięwzięciem, będącym intencją powołania fundacji, jest budowa i wyposażenie ośrodka stałego pobytu niepełnosprawnych, o których mowa w statucie oraz gromadzenie środków na jego bieżącą działalność, w tym opiekę medyczną z rehabilitacją i terapią włącznie. Fundacja zamierza także prowadzić poradnictwo dla zainteresowanych problematyką niepełnosprawności i jej skutków oraz dbać o integrację środowiska swych podopiecznych.

Planowany standard domu

Ośrodek ma objąć opieką pięćdziesiąt osób, w tym trzydzieści na pobyty stałe i dwadzieścia na pobyty krótkoterminowe. Planowany standard domu ma zapewnić mieszkańcom zakwaterowanie w pokojach jedno i dwuosobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, wyżywieniem, możliwością korzystania z zaplecza terapeutyczno-rehabilitacyjnego (z uwzglednieniem kinezyterapii i fizykoterapii), zaspokojenie potrzeb psycho-społecznych i integrację interpersonalną (m.in. funkcjonowanie kawiarenki internetowej). Przewidywany koszt budowy i wyposażenia ośrodka 6 mln zł.

Pozyskiwanie grona ludzi pomocnych

Personel ośrodka będzie rekrutowany spośród wykwalifikowanej kadry medycznej: lekarzy, pielęgniarek, opiekunek, terapeutów zajęciowych, psychologów, pracowników socjalnych, specjalistow fizykoterapii i rehabilitacji ruchowej. Pragniemy także zaznaczyć, iż Fundacja jest organizacją non profit, a organy podmiotu (Rada i Zarząd) pełnią swoje funkcje społecznie. Wszystkie środki finansowe pozyskane drogą zbiórki publicznej przeznaczane są wyłącznie na realizację celu statutowego. Dotychczas udało się pozyskać: grono Fundatorów i sponsorów wśród przedsiębiorców, sądów rejonowych (przekazywanie nawiązek), wsparcie ze strony samorządów lokalnych, współpracujemy z p. Burmistrzem i Radą Miasta w Grodzisku Maz. oraz ze Starostwem Grodziskim i Pruszkowskim. Systematycznie przeprowadzamy zbiórki kwestorskie i rozprowadzamy „cegiełki wartościowe”.

Organizacja pożytku publicznego

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Fundacji wystąpił z wnioskiem do Krajowego Sądu Rejestrowegow Warzawie o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Pomóż wpłacając darowiznę

 • Ing. Bank Slaski o/Grodzisk Mazowiecki

  60 1050 1924 1000 0022 8052 1911

 • Bank Spółdzielczy w Grodzisku Mazowieckim

  29 9678 0002 0001 2654 2025 0001

Adres fundacji

 • Fundacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Godne Życie”

  ul. Chrzanowska 2

  05-827 Grodzisk Mazowiecki